“ซีพีเอฟ” องค์กรยั่งยืน ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลก

“ความมั่นคงทางอาหาร” เป็นอีกหนึ่งปัญหาความมั่นคงที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญ และจำเป็นต้องผนึกกำลังสร้างมาตรการรับมือกับความท้าทายดังกล่าว สำหรับประเทศไทยเอง แม้เราจะเป็นประเทศที่เป็นฐานในการผลิตอาหารและมีวัตถุดิบที่หลากหลาย

ซีพีเอฟ
แต่ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศได้ ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและครัวเรือน ยิ่งในปี 2565 นอกจากภาวะเงินเฟ้อสูงที่สุดในรอบ 13 ปี ราคาวัตถุดิบเพื่อนำไปประกอบอาหารสูงขึ้นแล้ว ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ

ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรและเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ” ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ของประเทศและของโลก

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์เป็น “ครัวของโลกที่ยั่งยืน “ ตระหนักดีว่าต้นทางการผลิตอาหารต้องพึ่งพิงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ดังนั้น การสร้างความมั่นคงทางอาหาร จึงเป็นหน้าที่สำคัญที่ซีพีเอฟ ต้องมีส่วนร่วมในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน น้ำ ป่า โดยบริษัทฯให้ความสำคัญตลอดกระบวนการผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ซีพีเอฟ ชู Smart Process เคลื่อนธุรกิจอาหาร สู่ความยั่งยืน

CPF ขึ้นแท่น “บริษัทที่โดดเด่นที่สุดแห่งเอเชีย ในธุรกิจเกษตร ประจำปี 2022

” ซีพีเอฟ “ปรับแผนบริหารจัดการ ธุรกิจโตได้ในภาวะวิกฤติทับซ้อน

CPF ติดอาวุธ คู่ค้า SME เพิ่มขีดความสามารถจัดหาอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานสากล

 

ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมาย SDGs ได้ครบทั้ง 17 ประการ รวมทั้งสอดรับกับเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อาทิ การจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก การบริหารทรัพยากรที่เป็นเลิศ เคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานตามหลักสากลในด้านสิทธิมนุษยชน การทำการตลาดอย่างรับผิดชอบ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การไปสู่เป้าหมายสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ที่มองภาพและเห็นเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้เกิดพลังร่วม ที่จะขับเคลื่อนการทำงานไปสู่เป้าหมายดังกล่าว